ข้อตกลงการให้บริการผู้ใช้ Homeee

ยินดีต้อนรับใช้บริการ Homeee!

Ⅰ บทนำ

1.ในการใช้บริการของ Homeee คุณควรอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการผู้ใช้ Homeeeนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้") ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้กับ Homeee และเป็นข้อกำหนดทั่วไปเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee หรือใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee โดยไม่ลงทะเบียนก็ตาม โปรดแน่ใจว่าได้อ่านข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิด ข้อกำหนดของเขตอำนาจศาล และกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อจำกัดและข้อจำกัดความรับผิดชอบอาจเน้นด้วยตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณควรหยุดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหยุดใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee ทันที หากคุณยังคงเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยืนยันและยอมรับข้อตกลงนี้.

2.Homeee อาจแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อมีการประกาศบน https://www.homeee.com หรือแอปพลิเคชัน คุณมีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายของ Homeee อย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากการแก้ไขใด ๆ ไม่ว่าคุณจะตรวจสอบหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าได้ตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าว

3.หากคุณใช้บริการในประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ("ประเทศ/ภูมิภาคอื่น") คุณจำต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นเป็นประจำ ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.homeee.com เนื่องจากข้อตกลงอาจแตกต่างไปจากประเทศ/ภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนสมัคร หากคุณใช้บริการในประเทศ/ภูมิภาคอืนจะถือว่าคุณยอมรับกับข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคนั้น

4.Homeee เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคในการรับหรือจัดหาสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้นๆ สินค้าหรือบริการอาจถูกจัดหาโดย HOMEEE หรือพารท์เนอร์ ซึ่งสินค้า/บริการจัดหาให้โดยพาร์ทเนอร์ บทบาทของ HOMEEE เป็นเพียงตัวกลางผู้บริโภคกับพาร์เนอร์ดังกล่าว HOMEEE ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและ หรือการละเลยของพารท์เนอร์ใดๆพารท์เนอร์จะต้องรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวพารท์เนอร์ไม่ใช่และจะไม่ถือเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของ HOMEEE และแนวทางแก้ไขที่จัดทำโดยพาร์เนอร์จะไม่ถือว่าจัดหาให้โดย HOMEEE

Ⅱ คำจำกัดความ

1.แพลตฟอร์ม Homeee หมายถึงเว็บไซต์ Homeee ( www.homeee.com ) ไซต์ไร้สายของ Homeee (รวมถึง www.homesvips.cn ) และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันมือถือ(APP) ที่ดำเนินการโดย AMBITION TECH PTE.LTD แพลตฟอร์ม Homeee เป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บริการธุรกรรมออนไลน์เช่าอสังหาริมทรัพย์ และบริการส่งเสริมทางเครือข่ายแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะ

2.ผู้ใช้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ" ซึ่งหมายถึงนิติบุคคล องค์กรการกุศล บุคคลธรรมดา หรือองค์กรอื่นๆ ที่มีสิทธิและความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Homeee โดยการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์ม Homeee ผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นอยู่กับกระบวนการลงทะเบียน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนคือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเสร็จสิ้นผ่านแพลตฟอร์ม Homeee ผู้ใช้ที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee หรือเอกสารเว็บไซต์ Homeeeผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม Homeee โดยตรงหรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม Homeee ด้วยวิธีอื่นที่ได้รับอนุญาตจากแพลตฟอร์ม Homeee และใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee หรือเนื้อหาเว็บไซต์ Homeee โดยตรงหรือโดยอ้อม ตามวิธีที่ผู้ใช้บริการ Homeee ผู้ใช้บริการจะถูกแบ่งออกเป็นผู้ใช้ระดับองค์กรและผู้ใช้ผู้บริโภค ผู้ใช้ระดับองค์กรหมายถึงหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลที่อยู่อาศัยผ่าน Homeee ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยออนไลน์หรือให้บริการอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคบนแพลตฟอร์ม Homeee ผู้ใช้ระดับองค์กรอาจใช้ระบบหลังบ้านอื่น ๆ ที่ Homeee จัดหาให้ และกฎการใช้งานจะถูกกำหนดแยกต่างหาก ผู้ใช้ผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ค้นหาบ้าน ขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ หรือใช้บริการอื่นๆ ของ Homeee ผ่าน Homeee

3.คู่สัญญา คู่สัญญาในข้อตกลงนี้รวมถึง AMBITION TECH PTE.LTD และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการด้านเทคนิคและบริการให้คำปรึกษาสำหรับแพลตฟอร์ม Homeee ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเดียว (รวมถึง Homeee (Thailand) Co., Ltd.) เรียกรวมกันว่า "Homeee" และ คุณในฐานะอีกฝ่าย

Ⅲ ความสมบูรณ์ของสัญญา

1.คุณผูกพันธ์โดยข้อตกลงนี้หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลตามข้อความแจ้งในหน้าการลงทะเบียน ได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดให้เสร็จสิ้น หรือเมื่อคุณใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee ด้วยวิธีอื่นๆ ที่ Homeee อนุญาต

2.เนื้อหาของข้อตกลงนี้รวมถึงข้อความของข้อตกลงนี้ เมื่อคุณใช้บริการหรือระบบเฉพาะของ Homeee บริการอาจมีข้อตกลงแยกต่างหาก ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ประกาศ ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "กฎ") กฎทั้งหมดที่ Homeee ได้ออกหรืออาจออกในอนาคตเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง บริการใดๆ ที่ Homeee และบริษัทในเครือจัดหาให้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการแพลตฟอร์ม Homeee") ผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง คุณควรหยุดการลงทะเบียนทันทีหรือหยุดใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee หากคุณยังคงเข้าถึงและใช้บริการแพลตฟอร์มของ Homeee ต่อไป จะถือว่าคุณทราบและตกลงอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงนี้

Ⅳ การลงทะเบียน

1.คุณยืนยันว่าคุณควรเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถในการแสดงเจตนา เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนหรือใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee ด้วยวิธีอื่นที่อนุญาตโดย Homeee หากคุณไม่มีความาสามารถในเรื่องที่กล่าวถึงข้างต้น คุณและพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครอง") จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมด และ Homeee มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณและเรียกร้องค่าชดเชยจาก คุณและผู้ปกครองของคุณ

2.Homeee ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องความปลอดภัยของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เยาว์ตามกฎหมายของประเทศ ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้จากผู้ปกครองล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐและส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของผู้เยาว์ผู้ปกครองควรรับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงของกิจกรรมของผู้เยาว์และปกป้องความเป็นส่วนตัวของที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์

3.เมื่อคุณลงนามในข้อตกลงนี้และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น Homeee จะให้หมายเลขบัญชี Homeee เฉพาะแก่คุณ คุณควรรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านการชำระเงิน (ถ้ามี) รหัสยืนยันและการที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะไม่ถูกโอน ยืม บริจาค หรือสืบทอดในทางใด ๆ (ยกเว้นสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบัญชี) และรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านการชำระเงิน (ถ้ามี) และรหัสยืนยันจะไม่ถูกจัดเตรียมหรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะมีกฎหมายหรือคำสั่ง คำพิพากษา จากหน่วยงานปกครองและตุลาการ และด้วยความยินยอมของ Homeee มิฉะนั้น ความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณ (หรือ Homeee บุคคลที่สามใดๆ) จะต้องรับผิดชอบ (หรือชดเชย) ด้วยตัวเอง Homeee จะไม่รับผิดชอบใดๆ

4.หากคุณพบว่ามีผู้ใดใช้บัญชีของคุณในทางที่ผิดหรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Homeee ทันทีและแจ้งให้ Homeee หยุดหรือระงับบริการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามคำขอของคุณจะต้องใช้เวลาพอสมควร Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียของคุณ) ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนที่จะดำเนินการ

Ⅴ ธุรกรรม

หากคุณใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ Homeee คุณยอมรับและลงนามในสัญญา (หรือข้อตกลง) แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมัครใจ และเห็นด้วยและยอมรับว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (หรือข้อตกลง) ที่ลงนามผ่านแพลตฟอร์ม Homeee นั้นมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับสัญญา (หรือข้อตกลง) แบบกระดาษ คุณยอมรับว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของคุณ คุณยินยอมอนุญาติให้ฝ่าย B ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้

1.หากคุณสมัครกับคู่สัญญาฝ่าย B เพื่อใช้บริการของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการกระเป๋าเงิน บริการสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการชำระเงินของบุคคลที่สาม ฯลฯ) จะถือว่าคุณตกลงและอนุญาตให้เราให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ให้บริการเหล่านี้โดยร่วมมือกับ Homeee ข้อมูลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้กับ Homeee (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่คู้สัญญาฝ่าย A ให้ไว้กับคู่สัญญาฝ่าย B ข้อมูลเครดิตและข้อมูลใบรับรองดิจิทัลของผู้ออกใบรับรอง ของฝ่าย A เป็นต้น) และข้อมูลที่คุณป้อนบนแพลตฟอร์ม Homeee

2.อนุญาตให้ Homeee และบุคคลที่สามในการสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลของคุณผ่านช่องทางถูกกฎหมาย (ยกเว้นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความสงบเรียบร้อยของสังคม) และมีสิทธิ์ในการบันทึก คัดแยก หรือประมวลผลข้อมูลที่ได้ตามความต้องการของคุณในการใช้ Homeee Homeee และบุคคลที่สามที่ให้ความร่วมมือสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีกว่าอื่นๆ) ความรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องที่คุณให้ไว้จะเป็นภาระของคุณ

3.อนุญาตให้ Homeee และบุคคลที่สามที่ให้บริการสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เปิดบริการสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้กับ Homeee (คุณต้องผ่านการตรวจสอบชื่อจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลของ Homeee และบุคคลที่สามที่คุณร่วมมือด้วย และรับใบรับรองดิจิทัลของผู้ออกใบรับรอง ที่เกี่ยวข้อง) และสร้างตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตให้ Homeee และบุคคลภายนอกที่ให้บริการสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณหรือหลังจากสิ้นสุดบริการสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

4.อนุญาตให้ Homeee เปิดบัญชีการชำระเงินของบุคคลที่สามในชื่อของคุณ ชำระเงินที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาที่ลงนามโดยคุณและผู้ทำสัญญาของคุณ และชำระค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ให้กับ Homeee บริการของ Homeee จะถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มและคุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระ

5.บัญชีและรหัสผ่านของคุณบนแพลตฟอร์ม Homeee เป็นเพียงสิ่งบ่งชี้ให้เราระบุตัวตนและคำสั่งของคุณ การดำเนินการทั้งหมดโดยใช้บัญชีและรหัสผ่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลการคลิกเพื่อตกลงหรือส่งกฎและข้อตกลงต่างๆ การลงนามในสัญญาย่อยทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) เป็นการดำเนินการที่คุณหรือได้รับอนุญาตของคุณ คำแนะนำใดๆ ที่ส่งไปยัง Homeeeหรือบุคคลที่สามที่ให้ความร่วมมือโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณถือเป็นคำสั่งอนุญาตที่เพิกถอนไม่ได้ และ Homeee และบุคคลที่สามที่ให้ความร่วมมือจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการและผลลัพธ์ตามคำสั่งนี้

6.หากคุณพบการทำงานผิดปกติใดๆ ในบัญชีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราให้ทันเวลา

Ⅵ ข้อกำหนดการใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee

1.ผ่านแพลตฟอร์ม Homeee คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลชีวิตต่างๆ ตามกฎของ Homeee อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

1) ฝ่าผืนหลักการพื้นฐานที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ ยุยงให้มีการต่อต้านและบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบทางปกครอง

2)ยุยงให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ เปิดเผยความลับของรัฐ และล้มล้างอำนาจอธิปไตร

3)ยุยงให้แตกแยก บ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ ทำลายเกียรติและผลประโยชน์ของชาติ

4)ยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ และบ่อนทำลายความสามัคคีทางชาติพันธุ์

5)Ⅶปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เผยแพร่ข่าวลือ ทำลายระเบียบสังคม

6)โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองหรือการบ่อนทำลายคำสอนทางศาสนา การเผยแพร่ลัทธิไสยศาสตร์ สื่อลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร การพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรม การก่อการร้าย และการสนับสนุนอาชญากรรม

7)ดูถูกผู้อื่นในที่สาธารณะหรือสร้างข้อเท็จจริงเพื่อใส่ร้ายผู้อื่น หรือทำการโจมตีที่ประสงค์ร้ายอื่น ๆ

8)ทำลายชื่อเสียงของหน่วยงานของรัฐ

9)ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบอื่นๆ

2.ในกระบวนการรับบริการแพลตฟอร์ม Homeee คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1)ประกาศ เผยแพร่ ส่งต่อ และจัดเก็บเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในความลับทางการค้า รวมถึงไวรัส โทรจัน ระเบิดเวลา และเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ Homeee หรือส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ และสร้างตัวตนเท็จเพื่อทำให้เข้าใจผิดและหลอกลวงผู้อื่น

2)การส่งหรือแจกจ่ายเอกสารที่มีรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งในรูปแบบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งนี้): รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า (หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่) เว้นแต่ผู้ใช้จะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิที่สอดคล้องหรือได้รับความยอนยอมที่จำเป็นทั้งหมด

3)ใช้สื่อหรือข้อมูลใดๆ ที่มีภาพหรือภาพถ่ายที่ได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

4)มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และลบ แก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลที่เก็บไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามสำรวจ สแกน และทดสอบจุดอ่อนของระบบแพลตฟอร์มหรือเครือข่าย หรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่บ่อนทำลายความปลอดภัยเครือข่าย พยายามแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานปกติของระบบแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ โดยจงใจแพร่กระจายโปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตราย และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ขัดขวางและรบกวนบริการข้อมูลเครือข่ายตามปกติ การปลอมแปลงชื่อ TCP/IP หรือชื่อบางส่วน

5)แก้ไขหรือปลอมแปลงคำสั่ง ข้อมูล และแพ็กเก็ตข้อมูล เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนฟังก์ชันหรือผลการทำงานของซอฟต์แวร์ และห้ามเผยแพร่หรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อสาธารณะ

6)การขาย ให้เช่า ให้ยืม แจกจ่าย หรือโอนซอฟต์แวร์และบริการที่ได้รับอนุญาต หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หรือการหากำไรจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ซอฟต์แวร์และบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Homeee ไม่ว่าการใช้งานข้างต้นจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการเงินโดยตรงก็ตาม

7) ละเมิดกฎกิจกรรมที่เผยแพร่บนหน้า Homeee รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ การโกง หรือการทำธุรกรรมที่มิชอบด้วยวิธีการอื่น

3.คุณเข้าใจและตกลงว่า Homeee มีสิทธิ์ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานรัฐบาล (รวมถึงหน่วยงานตุลาการและทางการราชการ) เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนและบันทึกการเปิดเผยที่คุณกรอกบนแพลตฟอร์ม Homeee

4.ในกระบวนการใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee บนแพลตฟอร์ม Homeee คุณสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปนี้

1) พฤติกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในกระบวนการใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารเชิงแม่แบบอื่นๆ ของประเทศ รวมถึงกฎและข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม Homeee และไม่ละเมิดผลประโยชน์สาธารณะหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นอันตรายต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้อื่นและไม่ละเมิดข้อตกลงนี้และกฎที่เกี่ยวข้อง หากคุณละเมิดข้อผูกพันดังกล่าวและก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใด ๆ คุณจะรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดในนามของคุณเองและรับรองว่า Homeee จะไม่ประสบความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ

2)ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องห้ามโดยรัฐ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่สงสัยว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือสิทธิ์และผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดผลประโยชน์สาธารณะหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่เผยแพร่ข้อมูลอื่นใดที่สงสัยว่าละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

3)ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ ในเชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์ม Homeee ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์ม Homeee ในทางใดๆ เช่น การคัดลอกและการแพร่กระจายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Homeee

4) ห้ามใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อขัดขวางหรือพยายามรบกวนการทำงานปกติของแพลตฟอร์ม Homeee หรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Homeee คุณต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการโหลดข้อมูลจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลบนเครือข่าย อุปกรณ์ของแพลตฟอร์ม Homeee

5.คุณเข้าใจและยอมรับ

1)เมื่อคุณละเมิดข้อผูกมัดข้างต้น Homeee มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องหรือยุติบริการที่มอบให้แก่คุณตามข้อตกลง โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากคุณ

2)ตามการกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือคำตัดสินของกฎการบริการแพลตฟอร์ม Homeee พฤติกรรมของคุณต้องสงสัยว่าละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับหรือข้อกำหนดของข้อตกลงและ/หรือกฎเกณฑ์นี้ Homeee มีสิทธิ์ดำเนินมาตราการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบล็อกโดยตรง การลบข้อมูลที่ละเมิด ลดเครดิตของคุณ หรือการหยุดให้บริการโดยตรง

3)Homeee มีสิทธิ์ที่จะกำหนดลักษณะพฤติกรรมของคุณเพียงฝ่ายเดียวและไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อตกลงและ/หรือกฎเกณฑ์หรือไม่ และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องตามนั้น สำหรับพฤติกรรมที่คุณได้ดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Homeee แต่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์ม Homeee และผู้ใช้ คุณควรเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณด้วยตัวเอง และจะต้องรับผลเสียจากการไม่ให้หลักฐานที่จำเป็น

4)หากข้อกล่าวหาการละเมิดข้อผูกมัดของคุณทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม คุณควรรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดในนามของคุณแต่ผู้เดียว และ Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าว

5)หากคุณถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายหรือบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ ทำให้ Homeee เสียหายหรือถูกอ้างสิทธิ์โดยบุคคลที่สาม หรือถูกลงโทษโดยฝ่ายราชการใดๆ คุณควรชดเชย Homeee สำหรับความสูญเสียและ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร

Ⅶ ขอบเขตและข้อจำกัดความรับผิด

1. Homeee มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลแพลตฟอร์ม Homeee และบริการซื้อขายออนไลน์แก่คุณ อย่างไรก็ตาม Homeee ไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือปริยายสำหรับบริการแพลตฟอร์ม Homeee ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง การบังคับใช้ ความถูกต้อง การละเลย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของบริการข้อมูลแพลตฟอร์ม Homeee Homeee ควรใช้มาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อปกป้องความปลอดภัย ความเสถียร ความต่อเนื่อง และความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม Homeee

2.Homeee ให้บริการข้อมูลของแพลตฟอร์ม Homeee เท่านั้น คุณทราบดีว่าข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Homeee นั้นเผยแพร่โดยผู้ใช้เอง เนื่องจากการมีอยู่ของข้อมูลจำนวนมาก แพลตฟอร์ม Homeee จึงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรตัดสินความถูกต้อง ความชอบตามกฎหมาย และประสิทธิผลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และใส่ใจกับการรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยปกป้องสิทธิ

3.แพลตฟอร์ม Homeee เช่นเดียวกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตออนไลน์อื่นๆ จะถูกรบกวนด้วยข้อมูลที่ไม่ดี ความปลอดภัยของเครือข่าย และความล้มเหลวของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

1) ผู้ใช้รายอื่นอาจโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือฉ้อฉล หรือแสดงความเห็นที่ผิดกฎหมายด้วยเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือน่าขยะแขยง เช่น เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การสาปแช่ง ใส่ร้าย และโจมตี

2) ผู้ใช้รายอื่นอาจเผยแพร่รูปภาพ ภาพถ่าย คำและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือบุคคลที่สาม สิทธิ์ในรูปภาพ สิทธิ์ในชื่อ สิทธิ์ในชื่อเสียง สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

3) ต้องเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคาม เช่น การโจมตีของแฮ็กเกอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบล่ม เครือข่ายหลุด ความเร็วเครือข่ายช้า ช่องโหว่ของโปรแกรม และอื่นๆ

คุณเข้าใจดีและตกลงว่าข้อมูลที่ไม่ดี ความปลอดภัยและความล้มเหลวของเครือข่ายทุกประเภทที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ได้เกิดจากแพลตฟอร์ม Homeee หรือ Homeee ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกขยะแขยง คลื่นไส้ อาเจียน และความเสียหายทางจิตใจอื่นๆ หรือทำให้คุณเสียหายอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นภาระของคุณ และ Homeee ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ

4、คุณตกลงว่าคุณต้องแจ้งให้ Homeee ทราบทันเวลา หากคุณพบว่าเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงผู้ใช้นี้ หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกขโมยหรือลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณถูกละเมิด โปรดแจ้งให้ Homeee ทราบถึงเหตุการนี้และให้ข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้พร้อมกัน:

1)ที่อยู่เว็บไซต์ของข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่สามารถหาข้อมูลได้

2) หลักฐานที่แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมาย

3)ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อทของคุณที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งชื่อจริง หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ฯลฯ

4)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันเวลาหากได้รับการยืนยันโดยการตรวจสอบ เรายอมรับเฉพาะการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิดโดยทางไปรษณีย์ อีเมลหรือแฟกซ์เท่านั้น หากสถานการณ์เร่งด่วน คุณสามารถแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ และเราจะดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์

5、คุณเข้าใจและตกลงว่า Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล และความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

1) ใช้หรือไม่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee

2) บุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

3) ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากการซื้อและรับบริการ ข้อมูล หรือการกระทำอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Homeee หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกรรมออนไลน์/ออฟไลน์และความสัมพันธ์ทางกฎหมายบริการกับบุคคลที่สามอื่น ๆ

4) ความเข้าใจผิดของคุณเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม Homeee;

5) ความสูญเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลตฟอร์ม Homeee ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Homeee

6.เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ใน Homeee คุณควรปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้ของบุคคลที่สามและกฎที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ Homeee และบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กำหนดไว้และตกลงกันโดยกฎหมาย

7.คุณตกลงที่จะแสดงข้อมูลส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล แนวโน้ม ฯลฯ (เรียกรวมกันว่าข้อมูลโปรโมชั่น รวมถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ที่ส่งหรือจัดเตรียมโดย Homeee เองหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามแก่คุณใน กระบวนการใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee วิธีและขอบเขตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน คุณควรประเมินอย่างรอบคอบและยอมรับธุรกรรมที่ดำเนินการตามข้อมูลส่งเสริมการขายอย่างรอบคอบ และต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของธุรกรรม Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้งานได้รับเนื่องจากการทำธุรกรรมที่ดำเนินการตามข้อมูลส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวให้ไว้

8.Homeee ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดสำหรับพฤติกรรมเหตุสุดวิสัยดังต่อไปนี้: การบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามปกติของเครือข่ายข้อมูล ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ การสื่อสารหรือความล้มเหลวของระบบอื่นๆ ไฟฟ้าขัดข้อง การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน การจลาจล ขาดผลิตภาพ หรือ วิธีการผลิต ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ การระเบิด สงคราม การกระทำของรัฐบาล หรือความล้มเหลวหรือความล่าช้าของการบริการที่เกิดจากคำสั่งของหน่วยงานตุลาการหรือการเพิกเฉยของบุคคลที่สาม

9.คุณควรปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และกฎของ Homeee อย่างเคร่งครัด ฯลฯ หากคุณละเมิดข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบุคคลที่สามหรือ Homeee คุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่

10. Homeee ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจปฏิเสธบริการ ปิดบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบ แก้ไข ล้างเนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้ใช้อย่างอิสระ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อภายในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ในประเทศไทยอนุญาต

Ⅷ การสิ้นสุดของข้อตกลง

1.คุณตกลงว่าตามความปลอดภัยของการบริการแพลตฟอร์ม Homeee มีสิทธิ์หยุดให้บริการแพลตฟอร์ม Homeee บางส่วนหรือทั้งหมดแก่คุณ ระงับบัญชีของคุณชั่วคราว จะกู้คืนทันเวลาหลังจากปัญหาด้านความปลอดภัยได้รับการแก้ไข และแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระงับหากปัญหาด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของคุณ Homeee มีสิทธิ์ยุติบริการแพลตฟอร์ม Homeee บางส่วนหรือทั้งหมดที่มอบให้คุณ ระงับ (ยกเลิก) บัญชีของคุณอย่างถาวร และเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณ

2.คุณตกลงว่าหลังจากการยุติข้อตกลงของคุณกับ Homeee แล้ว Homeee ยังคงมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) เก็บบันทึกการเปิดเผยข้อมูล บันทึกธุรกรรม และบันทึกการดำเนินการเข้าสู่ระบบอื่นๆ ในระหว่างการใช้บริการ Homeee ของคุณตามกฎหมาย

2) หากคุณละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงนี้และ/หรือกฎเกณฑ์ในระหว่างการใช้บริการแพลตฟอร์ม Homeee นั้น Homeee ยังมีสิทธิเรียกร้องและให้คุณรับผิดชอบตามข้อตกลงนี้

Ⅸ นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.Homeee จะเผยแพร่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม Homeee และแก้ไขเป็นครั้งคราว ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้

2.คุณรับทราบและยอมรับว่า Homeee อาจให้บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้พร้อมกับบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ หากบุคคลที่สามตกลงที่จะรับผิดชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เช่นเดียวกับเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่า Homeee มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลของคุณและเอกสารการลงทะเบียนแก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ หลังจากที่ลดความละเอียดอ่อนของข้อมูลของคุณแล้ว Homeee มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

3.Homeee จะใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งนี้

4.Homeee จะไม่โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่

1) กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการทางศาลและหน่วยงานของรัฐ

2)การโอนเพื่อการควบรวม แผนก การได้มา หรือการโอนสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้น

3)จำเป็นสำหรับการให้บริการที่คุณร้องขอ

4)ให้ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่คุณอาจสนใจ

5.คุณรับทราบว่า Homeee ให้ลิงก์แก่คุณผ่านโปรโมชั่นหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ เมื่อคุณใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณต้องผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และคุณต้องอ่านข้อกำหนดของพวกเขาอย่างรอบคอบ ข้อตกลงนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ Homeee ให้ไว้เท่านั้น บริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามหรือกฎการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สาม Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่คุณให้มาโดยบุคคลที่สาม

6.คุณรับทราบว่าเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งนี้

7.Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อการลบหรือการจัดเก็บข้อมูลที่ล้มเหวที่ผู้ใช้ Homeee ไม่สัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้อย่างไม่มีกำหนด

8.Homeee จะหยุดรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณหยุดใช้บริการของHomeee และยกเลิกบัญชี Homeee ของคุณ

9.สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Homeee

Ⅹ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1. homeee.com " และ "Homeee" เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Homeee และบริษัทในเครือ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต Homeee จะตรวจสอบความรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของใครก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย

2.ข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Homeee (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโค้ด คำ แผนภูมิ โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ ไฟล์เสียง ดิจิทัลดาวน์โหลด การแก้ไขข้อมูล และซอฟต์แวร์) เป็นทรัพย์สินของ Homeee หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครอง หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Homeee ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและสากล ซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้เป็นทรัพย์สินของ Homeee หรือบริษัทในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและสากล การเรียกดู คัดลอก พิมพ์ และเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลที่เป็นของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม Homeee ที่ได้รับอนุญาตจะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

3.เมื่อผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงนี้ หมายความว่าผู้ใช้เผยแพร่สิทธิ์ เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินของเนื้อหาข้อมูลทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถามและคำตอบของผู้ใช้ การประเมิน การให้คำปรึกษาผู้ใช้ ข้อมูลทุกประเภท ความรู้ สารานุกรม ความคิดเห็น บทความในหัวข้อ และเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ ) บนแพลตฟอร์มนี้ในช่วงเวลาใดตาม ตัวอย่างเช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: สิทธิ์ในการคัดลอก สิทธิ์ในการแจกจ่าย สิทธิ์ในการเช่า สิทธิ์ในการแสดง สิทธิ์ในการดำเนินการ สิทธิ์ในการแพร่ภาพ สิทธิ์ในการสื่อสารเครือข่ายข้อมูล สิทธิ์ควบคุม สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการแปล สิทธิ์ในการประกอบ และสิทธิ์ที่โอนได้อื่นๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ควรได้รับ) ล้วนโอนไปยัง Homeee แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ผู้ใช้ตกลงว่า Homeee มีสิทธิ์ เพื่อยื่นฟ้องบุคคลต่อการละเมิดเรื่องใด ๆ

4.ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลของข้อตกลงนี้ขยายไปถึงงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม Homeee ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง ข้อสรุปของข้อตกลงนี้

5.ผู้ใช้ตกลงและเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่ และรับว่าจะไม่เผยแพร่หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Homeee ในรูปแบบใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บนเว็บไซต์และสื่อต่างๆ)

6.ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Homeee ไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ Homeee และไม่ได้หมายความว่า Homeee เห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา

7.ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ผู้ใช้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Homeee นั้นจัดทำโดยผู้ใช้ Homeee ความถูกต้อง และความชอบตามกฎหมายของข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่ข้อมูล Homeee ไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย หากข้อมูลข้างต้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ผู้เผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว Homeee จะไม่รับผิด

8.เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจาก Homeee ห้ามมิให้หน่วยงานหรือบุคคลใดทำการคัดลอก เผยแพร่ แสดง มิเรอร์ อัปโหลด ดาวน์โหลด พิมพ์ซ้ำ อ้าง เชื่อมโยง ค้นคว้าหรือใช้เนื้อหาข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างผิดกฎหมายของแพลตฟอร์ม Homeee ในทางใดทางหนึ่ง หรือ Homeee มีสิทธิที่จะสอบความรับผิดทางกฎหมายของตน

9.เนื้อหาต่อไปนี้ของแพลตฟอร์ม homeee ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำได้ตามต้องการ

1)ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มนี้

2) เนื้อหาของข้อความระบุว่าไม่มีการพิมพ์ หรือพิมพ์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

3)กราฟิก โลโก้ สไตล์เพจ เลย์เอาต์ โปรแกรม ฯลฯ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

4) เนื้อหาที่สามารถทราบได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเฉพาะหรือ คุณสมบัติพิเศษผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มนี้

5) เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นหรือไม่เหมาะสำหรับการทำซ้ำโดยแพลตฟอร์มนี้

10.Homeee จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือความสูญเสียที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเว็บไซต์ homeee อย่างไม่เหมาะสม Homeee ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความรับผิดทางกฎหมายของผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือผู้ใช้เนื้อหาแพลตฟอร์ม homeee ที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายอื่น ๆ

Ⅺ การบังคับใช้กฎหมาย เขตอำนาจศาล และอื่นๆ

1.การก่อความสัมพันธ์ การตีความ การแก้ไข เพิ่มเติม การยุติ การดำเนินการ และการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย หากไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย ให้อ้างอิงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจระหว่างประเทศทั่วไปและ/หรือแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรม

2.ข้อใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่เป็นโมฆะ เป็นโมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย ความสมบุรณ์และข้อบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ หรือมีผลน้อยลง ยังมีผลบังคับใช้เสมือนว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ โมฆียะนั้นอยู่

3.ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกระงับโดยการเจรจาที่ระหว่างผู้รับบริการกับคุณ หากการเจรจาล้มเหลว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เพื่อให้บริการที่ดีแก่คุณ การปรับกฎหมาย และการพัฒนาธุรกิจ ข้อตกลงนี้จะได้รับการปรับปรุงด้วย อย่างไรก็ตามเราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราจะส่งเวอร์ชันที่อัปเดตบนเว็บไซต์ homeee และระบบมือถือ homeee และ แจ้งเตือนคุณถึงการอัปเดตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนที่จะมีผล กรุณาติดตาม homeee เพื่อติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสังคมออนไลน์และผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง settlement tech Pte.Ltd ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนออนไลน์และออฟไลน์ที่สมบูรณ์และสะดวกแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาจากความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้เครือข่ายและเพื่อให้ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เครือข่ายได้รับการจัดการในเวลาและหลีกเลี่ยงการถูกบล็อกเป็นสแปม ,เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า AMBITION TECH PTE.LTD ปฏิเสธที่จะรับและดำเนินการแจ้งการละเมิดเครือข่ายทั้งหมดที่ส่งถึงพนักงานของ บริษัท ในรูปแบบของอีเมลและไม่สัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับอีเมลแจ้งการละเมิดที่ส่งถึงพนักงานของ บริษัท

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มีนาคม 2022


โปรดอ่านข้อความที่ทำเครื่องหมายเป็นตัวหนาในข้อตกลงนี้ หากคุณคลิกปุ่ม "ลงทะเบียนทันที" จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์ โปรด