นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้อธิบายว่า บริษัท โฮม อีอี(ประเทศไทย)จำกัดและบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของโฮมมี่ (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยโฮมมี่(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา คู่ค้า (เช่น เอเจนท์(นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมกับเรา)และ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”).

เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า เรา มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย.

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน.

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐานตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น:.

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด.

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น.

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย.

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล.

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้:

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามา เช่นในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น.

แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบันทึกในการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอเหล่านี้ ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอ การบันทึกดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้.

โปรดทราบว่าคู่ค้าของเราอาจมีการบันทึกรูปภาพ หรือวิดีโอระหว่างทำการชมอสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์อันจำเป็นส่วนบุคคลซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บและบันทึกโดยคู่ค้าของเราในระหว่างที่ท่านใช้บริการของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่สนับสนุนหรือห้ามคู่ค้าใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลระหว่างทำการชมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ที่ได้มาจากแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคู่ค้ารายนั้นแต่เพียงผู้เดียว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ ท่านสามารถสอบถามอื่นๆกับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้.

จากแหล่งอื่น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลประจำตัวของท่านเท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นรวมถึง.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหวซึ่งได้จำกัดความไว้ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวใดๆ ในการให้บริการ ทั้งนี้ เว้นแต่เราจะได้ร้องขอเป็นการเฉพาะ โปรดงดเว้นจากการส่งหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ให้แก่บริษัทในขณะที่ใช้บริการ การที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ว่าท่านได้ให้ข้อมูลนั้นด้วยวัตถุประสงค์ใด.

มื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา หรือเมื่อท่านเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้รับการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่โฮมมี่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ท่านในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่โฮมมี่ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่เรา ให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้.

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการโฮมมี่ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น หากท่านใช้บริการของโฮมมี่หลายบริการ หรือหากท่านเป็นทั้ง เอเจนท์และผู้ใช้บริการ) เราอาจเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้.

การให้บริการและฟีเจอร์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งรวมถึง:

การสนับสนุนผู้ใช้บริการ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้บริการ โดยเราอาจดำเนินการดังนี้.

การวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติและบริการใหม่

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส  ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านการให้บริการประกันและการเงิน.

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ .

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน (จากความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์) หรือคู่ค้าของโฮมมี่ ผู้สนับสนุน และผลิตภัณฑ์ของสื่อโฆษณาหรือโปรโมชัน โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงทางข้อความ, แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (เช่น WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat,)) การแจ้งเตือนในแอปฯ การโทรและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email).

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด ให้ท่านแจ้งให้เราทราบถึงการขอยกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า แม้ท่านจะเลือกปิดรับการสื่อสารสำหรับการตลาดหรือโปรโมชัน แต่โฮมมี่ยังสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม คะแนน รางวัล เป็นต้น).

การเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บริการ

หากท่านเผยแพร่เนื้อหา (เช่น รีวิวหรือแสดงความคิดเห็น) บนแพลตฟอร์มของโฮมมี่ เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่ถูกอัปโหลด) และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านรวบรวมไว้ในเนื้อหาของท่าน.

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้.

ผู้ใช้งานท่านอื่น

ตัวอย่างเช่น:

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโฮมมี่ของท่าน

ตัวอย่างเช่น

เจ้าของบัญชีโฮมมี่ที่ท่านใช้

ตัวอย่างเช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสังกัดอยู่ อาจได้รับข้อมูลการขายของท่าน.

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ บริษัทในเครือของเรามีการเปิดเผยทรัพยากรร่วมกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้อง ตรงประเด็น และปลอดภัยเมื่อใช้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้.

ตัวอย่างเช่น เราทำสิ่งนี้เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น กรอกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติจากการใช้บริการของโฮมมี่เมื่อท่านสมัครเข้ามาใช้บริการใหม่ของโฮมมี่.

กับผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจของโฮมมี่

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา คู่ค้าทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง.

ตัวอย่างเช่น.

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้.

การโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่มาจากการเข้าซื้อกิจการ การขาย การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงินทุน หรือธุรกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของเราที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้.

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้.

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) .

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้.

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย.

VI. Cookiesนโยบาย

โฮมมี่ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของโฮมมี่อาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปฯของท่านทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่าน.

คุกกี้อาจมีตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ และอยู่ในที่อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน และบนหน้าเว็บของเรา คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ:

โฮมมี่อาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่โฮมมี่เก็บรวบรวมของเพื่อโฮมมี่เอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น.

การปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะปิดใช้งาน บล็อก หรือระงับใช้งานคุกกี้ โดยโฮมมี่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านปฏิเสธหรือทำการลบคุกกี้บางส่วน อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าวย่อมมีผลต่อความพร้อมใช้งาน การทำงาน หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา.

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และลบประวัติการเข้าชมของท่านหรือแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าอาจอยู่ภายในส่วน “ประวัติ”, “ความพึงพอใจ”, “การตั้งค่า” หรือ “ความเป็นส่วนตัว” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจศึกษาตรงส่วนขอความช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.

การปิดการใช้งานสื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่น  

เราอาจอำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้บริการ.

ท่านสามารถระงับโฮมมี่ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของโฮมมี่ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ท่าน กำลังใช้งาน ท่านอาจเลือกให้ปิดการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือ และความสามารถในการติดตามผ่านแอปฯและเว็บไซต์ที่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของ โดยทำการปรับการตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือของท่าน จากการรีเซ็ต ลบ จำกัด และ/หรือยับยั้งการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือดังกล่าว.

แม้ว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงสื่อโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านบนแพลตฟอร์มอื่น แต่ท่านอาจยังคงเห็นโฆษณาทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน  เนื่องจากเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตโฆษณาหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ท่านสามารถจำกัดการดูโฆษณาเหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มนั้นๆ.

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย.

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้.

เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา .

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แอปฯและบริการได้ .

เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต.

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านแสดงข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการระบุตัวตนและ/หรือยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ .

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด.

Ⅸ. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

โฮมมี่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยโฮมมี่จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์ https://www.homeee.com .โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับโฮมมี่ต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว.

Ⅹ. ช่องทางการติดต่อเรา

.เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท โฮม อีอี (ประเทศไทย)จำกัด 725 อาคาร เอส เมโทร ห้องเลขที่ 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 022-615-888.

อีเมลล์ : support@homeee.com.

นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565.